Zmluvné podmienky

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDAJCU

Názov: RR Medical s.r.o.

Sídlo: 664 41 Troubsko, Jihlavská 7

Prevádzkáreň: Brno 641 00, Dlážděná 17a (adresu prevádzkárně uveďte v prípade reklamácie, odstúpeniu od zmluvy a korešpondencii)

IČ: 01999541

Zapísaná: v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 79982

E-mail: info@aniball.cz

Telefón: +420 734 751 794

 

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci zaslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Zmluvné podmienky pre dodávku tovaru ponúkanom predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito zmluvnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Informácie o tovare a cene uvedené predajcom sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru. Predajca sprístupňuje návod na použitie v elektronickej podobe pred uzatvorením zmluvy. Návod je dostupný na stiahnutie na tomto odkaze.

Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto obchodných podmienkach sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

 

3. OBJEDNANIE A DODANIE TOVARU

Každá objednávka bude ihneď po odoslaní potvrdená formou emailovej správy. Tá bude zaslaná na emailovú adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke a bude obsahovať tieto informácie: údaje o zákazníkovi, dodaciu adresu, počet kusov objednaného tovaru. Toto potvrdenie posiela server automaticky.

Ak je tovar fyzicky skladom, predajca tovar expeduje najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že tovar nie je skladom, predajca kontaktuje zákazníka a to emailom, alebo telefonicky o najbližšom možnom termíne dodania tovaru.

Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar po prevzatí čo najskôr prekontroloval.


4. DOPRAVNÉ A BALNÉ

Dopravné na Slovensko činí 9 EUR/dobierka, 7,5 EUR/platba kartou. Balné je v našom obchode zadarmo.

 

5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či emailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, email a popis objednaného tovaru.

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci ma právo od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru. Za účelom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho, spoločnosť RR Medical s.r.o. so sídlom v Troubsku, Jihlavská 671/7, PSČ 664 41, IČO: 01999541, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 79982, na adresu RR Medical sro, Jihlavská 671/7, 6664 41 Troubsko, alebo email: info@aniball.cz formou jednostranného právneho úkonu (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Formulár pre odstúpenie od zmluvy nájdete na tomto odkaze.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, budú mu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy predávajúcemu dôjde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil na pôvodnú transakciu.

Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný zakúpený tovar poslať alebo osobne predať predajcovi. Tovar by mal byť predajcovi vrátený (nie na dobierku) v celku, v pôvodnom (hygienickom) obale, nesmie javiť známky opotrebovania či poškodenia. Náklady za vrátenie nesie kupujúci.

Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 písm. g) Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Táto zákonná výnimka platí v prípade, keď k podmienke uzatvoreného obalu ďalej pristupuje okolnosť, že tovar nie je možné vrátiť po jeho vybraní z obalu z hygienických dôvodov. Tovar v tzv. hygienickom obale nemožno vrátiť nie z toho dôvodu, že bol skrátka vybalený a došlo (či mohlo dôjsť) k jeho použitiu. Musia tu jestvovať skutočné hygienické dôvody alebo dôvody týkajúce sa ochrany zdravia. Aniball je zdravotnícka pomôcka, ktorú si žena zavádza do vagíny. Z hygienických dôvodov a dôvodov ochrany zdravia túto výnimku zo zákona spĺňa. Pri vybraní z obalu z hygienických dôvodov Aniball nemožno vrátiť.

Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebované, môže predávajúci uplatniť náhradu škody.

 

7. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá slúži aj ako záručný list. Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi predajným dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnený záručný list, je povinný podať ihneď (najneskôr však do 3 dní) písomne správu adresovanú našej spoločnosti. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.
Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej spoločnosti. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Záruka sa nevzťahuje na:

1. vady vzniknuté bežným používaním
2. nesprávnym použitím výrobku
3. nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1. Informujte nás o reklamácii telefonicky, emailom, či písomne. Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru predajcovi.
2. Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku ) na našu adresu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.
3. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu. Vzor reklamácie možno stiahnuť 
na tomto odkaze.
4. Doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie , najneskôr do 30 dní od jej vzniku , teda prevzatiu tovaru našou spoločnosťou.

Predajca je povinný bezodkladne (najneskôr do troch pracovných dní) rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebný odborný posudok. Informáciu o potrebe odborného posudku kupujúcemu podá v tejto lehote. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predajca vybaví bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov zákazníka alebo akéhokoľvek iného užívateľa webové stránky, vr. podmienok pre zasielanie obchodných oznámení, sa riadi pravidlami uvedenými v Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov. Aktuálne znenie je k dispozícii tu.

 

9. RIEŠENIE SPOROV

Vzájomné spory medzi predajcom a kupujúcim riešia obchodné súdy.

Dozor nad dodržovaním povinností podľa zákona č. 634/1992 zb., o ochrane spotrebiteľa v platnom znení vykonáva Česká obchodná inšpekcia.