Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

ÚVODNÁ INFORMÁCIE

Správca osobných údajov:

Spoločnosť RR Medical s.r.o., so sídlom Jihlavská 671/7, 664 41 Troubsko, IČO: 01999541, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 79982 (ďalej len “Správca” alebo “spoločnosť”)

Kontaktné údaje správcu:

Adresa pre doručovanie: RR Medical s.r.o., adresa elektronickej pošty aniball@aniball.cz, telefón +420 734 751 794.

Spoločnosť nemenovala poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spoločnosť spracováva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len “GDPR”), ďalej tiež v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä s Dohovorom o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov č. 108, vyhlásená pod č. 115 / 2001 Zb. m. s., a ďalej s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorým je najmä zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOU”).

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutný pre plnenie zmluvy medzi Vami a Spoločnosťou alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

V prípade vzniku zmluvného vzťahu zasiela Spoločnosť svojim zákazníkom obchodné oznámenia súvisiace s jej produktmi z dôvodu realizácie oprávnených záujmov Spoločnosti podobe chýbajúceho priameho marketingu. Spoločnosť tak nevyžaduje sa zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu.

Pre lepšiu cielenie reklamy a propagácie Spoločnosti spracováva Spoločnosť pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Viac informácií o cookies nájdete tu.

 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH SPOLOČNOSTÍ

Spracovávané sú osobné údaje, ktoré zákazníci sami poskytnú pri registrácii alebo pri vytvorení objednávky. Jedná sa teda o: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail.

Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava Spoločnosť údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje) nie sú zo strany Spoločnosti spracovávané.

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spoločnosť ako správca osobných údajov v súvislosti s poskytovaním svojich služieb prostredníctvom webových stránok spracováva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou, najmä v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) a b) GDPR, osobné údaje Subjektov údajov na tieto účely:

 • kontaktovanie a poskytnutie informácií, o ktoré Subjekt údajov požiadal (využívaná e-mailová adresa);
 • plnenie zmluvnej povinnosti (využívané meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo pre dopravcu)
 • priamy marketing na základe súhlasu Subjektu údajov (využívaná e-mailová adresa);
 • vedenie databázy pre priamy marketing (uvedené meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa);

 

DOBA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, tj. Po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona Spoločnosť následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

Obchodné oznámenia sú zasielané po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielať do doby, než dôjde k odchodu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu osobných údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielať po dobu 7 rokov. Potom Spoločnosť požiada o udelenie súhlasu opätovne.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies budú spracovávané po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. Po dobu, kedy ukladanie cookies sú povolené vo Vašom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedeného je spracovávané iba v prípade, že je to nevyhnutné na plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Spoločnosť vzťahujú.

Akonáhle pominie účel spracovania či Správca už nebude disponovať žiadnym právnym dôvodom spracovanie osobných údajov, Správca osobné údaje vymaže.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Subjektu údajov sú spracovávané manuálne pracovníkmi Spoločnosti.

Osobné údaje subjektu údajov budú ďalej spracovávané týmito spracovateľovi osobných údajov:

 • spracovateľom, ktorí poskytujú Správcovi serverové, webové, cloudové alebo IT služby;
 • externých účtovníkov – EXXPEDICE s.r.o. .;
 • prepravná služba – Geis Parcel CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o. .;

 

POUČENIE O PRÁVE DOTKNUTÝCH OSOB  

Správca týmto informuje Subjekty údajov o základných zásadách a princípoch v súlade s ustanovením čl. 13 a nasledujúcich GDPR, na základe ktorých Spoločnosť, ako správca osobných údajov, nakladá s osobnými údajmi Subjektu údajov.

Dotknutá osoba má právo získať od Správca potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje spracovávané, a ak spracovávané sú, má dotknutá osoba právo získať k osobným údajom prístup.

Dotknutá osoba má právo, aby Správca bez zbytočného opravil nepresné osobné údaje, prípadne s prihliadnutím na účely spracovania má subjekt údajov právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.

Dotknutá osoba má právo, aby Správca vymazal osobné údaje, ak už osobné údaje nie sú ďalej potrebné pre účel spracovania, subjekt údajov odvolal súhlas k ich spracovávanie, vzniesol námietku proti spracovaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie,

Dotknutá osoba má právo, aby Správca obmedzil spracovanie, ak subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu nevyhnutnú na overenie správnosti osobných údajov, Správca už osobné údaje ďalej nepotrebuje pre účel spracovania, ale subjekt údajov je požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, či Subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobným údajov bez akejkoľvek sankcie. Súhlas môže Subjekt údajov odvolať akýmkoľvek spôsobom uvedeným vyššie na jednotlivých kontaktných údajoch Správca. Odvolaním súhlasu Subjektom údajov nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na príslušnom dozorného úradu, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi. Príslušným dozorným úradom je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak správca spracováva osobné údaje z nasledujúcich dôvodov:

 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany,
 • na účely priameho marketingu,
 • na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

 

BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť týmto vyhlasuje, že nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi. Osobné dáta subjektu údajov sú zo strany Spoločnosti v bezpečí prostredníctvom nastavených technických i organizačných opatrení.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom.

 

ÚČINNOSŤ

Tieto pravidlá sú účinné od 25.5.2018.